Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Diasporës - Ministarstvo za Dijasporu - Ministry o Diaspora
REGJISTRI I DIASPORËS DHE MËRGATËS
Regjistrohu
Emri
Mbiemri
e-mail
Fjalëkalimi (passwordi)
Konfirmo fjalëkalimin (passwordin)
Përdorues i regjistruar
Shfrytëzuesi
Fjalëkalimi (passwordi)
Autoritetet përgjegjëse për hartimin e Regjistrit
Sipas Ligjit nr. 04/L-095 të Diasporës dhe Mërgatës, Ministria e Diasporës (MeD), në bashkëpunim me Agjencinë e Statistikave të Kosovës (ASK) dhe me institucionet e tjera, është përgjegjëse për organizimin dhe realizimin e hartimit të Regjistrit të Mërgimtarëve, të shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të tyre.

Kush mund të regjistrohet:
Çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës, që ka lindur ose ka prejardhje familjare nga Kosova.

Qëllimi
Qëllimi i Regjistrit është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor, si dhe zbatimi i politikave të përgjithshme në mbështetje të pjesëtarëve të diasporës dhe të mërgatës nga institucionet e Republikës së Kosovës, shtetet ku jeton dhe vepron diaspora e mërgata dhe formave të organizimit të tyre.

Saktësia e të dhënave
Të dhënat në Regjistër duhet të jenë të sakta.

Çfarë përmban regjistri:
Kartela individuale përmban të dhënat personale, arsyen e shpërnguljes, profesionin etj.
Kartela familjare përmban bashkësinë e personave që deklarojnë se jetojnë bashkë.
Regjistrimi i bizneseve -pronësia e biznesit, lloji i veprimtarisë dhe aktiviteti i biznesit të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës.
Regjistrimi i shoqatave, i klubeve dhe i organizatave të ndryshme të diasporës dhe mërgatës.


Siguria e të dhënave
Profili juaj dhe të dhënat do të jenë të mbrojtura sipas Ligjit nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ministria e Diasporës - Sheshi Nëna Terezë, pn Prishtinë 10000 - Tel:038/20017008